PORTAL PRZEDSIĘBIORCZYCH INŻYNIERÓW

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.   Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) („Ustawa”) „ALLORA” Jarosław Franek, osiedle Bolesława Śmiałego 14/51, 60-682 Poznań, NIP 9720784589 zwanym dalej Usługodawcą ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem”.

2.   Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w szczególności usługi serwisu inzynierowiepolscy.pl za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej w Internecie pod adresem: http://inzynierowiepolscy.pl.

3.   Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny inzynierowiepolscy.pl.

4.   Usługobiorcą zwanym dalej „Użytkownikiem” jest gość portalu oraz każdy, kto dokona procesu rejestracji. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5.   Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków Regulaminu w całości wraz z polityką prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.   Rejestracja Użytkownika jest dobrowolna i wymaga podania imienia, loginu, pod którym osoba rejestrująca zamierza występować w serwisie, adresu e-mail oraz hasła dostępu.

7.   Zarządzanie danymi Użytkownika i wszystkimi jego wpisami wymaga zalogowania.

8.   Rejestracja w serwisie inzynierowiepolscy.pl oznacza zawarcie umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy pisemnej, okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

9.   Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy wszystkich swoich danych, a w szczególności hasła dostępu do konta Użytkownika w celu ochrony podanych przez siebie danych przed dostępem osób niepowołanych.

10.   Użytkownik zarejestrowany ma prawo:

 • dokonywania wpisów w katalogu inżynierów i firm,
 • dodawania ogłoszeń,
 • wypowiadania się na forum serwisu,
 • dodawania ciekawostek,
 • dokonywania wpisów do kalendarium,
 • redagowania aktualności.

11.   Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę , Użytkownik musi posiadać:

 • połączenie z siecią internetową,
 • urządzenia kompatybilne z siecią internetową,
 • poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową, zgodną ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, lub Firefox w wersji nie niższej niż 3.5.3.

§2. Katalog inżynierów i firm

1.   Wpisy do katalogu inżynierów i firm umieszczać mogą jedynie:

 • osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera,
 • osoby reprezentujące zakłady pracy zatrudniające inżynierów,
 • osoby reprezentujące instytucje lub organizacje działające na rzecz inżynierów.

2.   Wpisy w katalogu serwisu inzynierowiepolscy.pl umieszczane są dobrowolnie. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu podanych przez siebie informacji o sobie i/lub o swojej firmie niezbędnych do jej promocji.

3.   Wpis do katalogu inżynierów i firm jest darmowy. Płatne są jedynie oznaczone pola.

4.   Obowiązkowe jest wypełnienie pola: login/nazwa firmy, wybór kategorii, opis działalności, rok uzyskania tytułu inżyniera oraz liczba zatrudnionych inżynierów.

5.   Administrator prosi o unikalne treści w opisie.

6.   Zarejestrowany Użytkownik może dokonać kilka wpisów, jeżeli jest właścicielem lub współwłaścicielem wielu firm. Każda firma może posiadać tylko jeden wpis. Inżynierowie zatrudnieni na etat mają prawo wprowadzić w swoim wpisie adres strony WWW swojego pracodawcy.

7.   Każdy wpis wymaga podania prawdziwych danych, zgodnych z rzeczywistością.

8.   Całkowitą odpowiedzialność za treść wpisu ponosi autor wpisu.

9.   Administrator serwisu inzynierowiepolscy.pl zastrzega sobie prawo do moderacji wpisami łącznie z ich usunięciem w przypadku stwierdzenia plagiatu, rażącej niezgodności ze stanem faktycznym, niezgodności z prawem lub zasadami etycznymi i moralnymi obowiązującymi w Polsce bez zwrotu uiszczonej opłaty (jeżeli ta została wpłacona na konto administratora serwisu).

10.   Natychmiast usunięte będą wpisy zawierające: wulgaryzmy, liczne błędy ortograficzne, treści pornograficzne oraz elementy szkodliwe dla serwisu inzynierowiepolscy.pl bez zwrotu uiszczonej opłaty (jeżeli ta została wpłacona na konto administratora serwisu).

11.   Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie opublikowanych danych oraz wykorzystanie ich w celu innym niż informacyjnym. Portal inzynierowiepolscy.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

12.   Ważność wpisu do katalogu inżynierów i firm – 1 rok.

§3. Ogłoszenia

1.      Dział „Ogłoszenia” portalu inzynierowiepolscy.pl służy do zamieszczania ogłoszeń związanych z tematyką serwisu w celu pomocy bądź ułatwienia w przeprowadzeniu usługi lub transakcji handlowej.

2.      Umieszczenie ogłoszeń jest całkowicie darmowe.

3.      Zarejestrowany Użytkownik może umieścić jednocześnie wiele ogłoszeń – brak limitów.

4.      W każdym ogłoszeniu umieścić można tekst, cenę, miejscowość oraz 1 zdjęcie, które musi być zdjęciem oferty. Obowiązkowe jest podanie tytułu, miejscowości, opisu i wybrania kategorii. Wszystkie inne dane należy umieścić w treści ogłoszenia.

5.      Dodane ogłoszenie jest publikowane natychmiast jednak Administrator serwisu inzynierowiepolscy.pl zastrzega sobie prawo do moderacji wpisu łącznie z jego usunięciem.

6.      Administrator prosi o unikalne treści w opisie oferty.

7.      Administrator serwisu inzynierowiepolscy.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia ogłoszenia w razie stwierdzenia jego rażącej niezgodności ze stanem faktycznym, niezgodności z prawem lub zasadami etycznymi i moralnymi obowiązującymi w Polsce.

8.      Natychmiast usunięte będą ogłoszenia zawierające: reklamę innych witryn ogłoszeniowych, nieaktualną ofertę, wulgaryzmy, liczne błędy ortograficzne, treści pornograficzne a także naruszające dobre imię osób trzecich oraz elementy szkodliwe dla serwisu inzynierowiepolscy.pl.

9.      Usunięte będą również ogłoszenia usytuowane w  nieodpowiednich kategoriach.

10.   Zabronione jest: powielanie ogłoszeń tej samej treści i tej samej oferty, podawania w treści ogłoszeń nazwy innych serwisów ogłoszeniowych, wprowadzanie do obrotu przedmiotów prawnie zakazanych, pochodzących z przestępstwa, chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucja jest zabroniona przepisami prawa.

11.   Zabronione jest również kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie opublikowanych danych oraz wykorzystanie ich w celu innym niż przeprowadzenie transakcji sprzedaży, kupna, wynajmu, wykonania usługi, umowy o pracę. Portal inzynierowiepolscy.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

13.   Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za treść ogłoszeń i za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych w ogłoszeniach oraz za skutki realizacji transakcji zawartych na podstawie ogłoszeń umieszczonych w serwisie inzynierowiepolscy.pl.

14.   Ważność wpisu w dziale ogłoszenie wynosi maksimum – 90 dni.

§4. Forum

1.      Dział „Forum” portalu inzynierowiepolscy.pl służy do wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii, poglądów Użytkowników na tematy związane z tematyką serwisu.

2.      Udział Użytkownika w wypowiedziach na Forum jest całkowicie dobrowolny.

3.      Dodany wpis jest publikowany natychmiast jednak Administrator serwisu inzynierowiepolscy.pl zastrzega sobie prawo do moderacji wpisem łącznie z jego usunięciem.

4.      Za treść i merytoryczną zawartość wypowiedzi na Forum odpowiada tylko i wyłącznie jej autor.

5.      Administrator serwisu w żaden sposób nie redaguje wypowiedzi, ale zastrzega sobie prawo do usuwania ich lub zablokowania dostępu Użytkownikowi do Forum w następujących przypadkach:

 • wypowiedzi zawierają: reklamę lub materiały o charakterze marketingowym,
 • wypowiedzi zawierają: wulgaryzmy, liczne błędy ortograficzne, treści pornograficzne, obraźliwe, niemoralne, niezgodne z tematyką serwisu oraz elementy szkodliwe dla portalu inzynierowiepolscy.pl,
 • wypowiedzi naruszają: prawa autorskie, prawo prasowe, dobra osobiste, etc.
 • podany wątek zaśmieca Forum (merytorycznie nic nie wnosi i odbiega od tematyki Forum),
 • Użytkownik narusza niniejszy Regulamin, zniechęca swą postawą innych Użytkowników do korzystania z Forum, nie reaguje na uwagi Administratora serwisu.

6.   Przestrzeganie prawa autorskiego jest obowiązkowe. Zabrania się cytowania wypowiedzi osób trzecich bez dysponowania zgody pisemnej od ich autorów. 

7.      Administrator serwisu  zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych wypowiedzi na innych podstronach serwisu inzynierowiepolscy.pl. Autorowi publikowanej wypowiedzi nie przysługuje wynagrodzenie.

§5. Innowacje - Ciekawostki

1.      W dziale „Innowacje-Ciekawostki” umieszczane są artykuły w wybranych kategoriach (branżach) informujące o nowościach, ciekawostkach, interesujących refleksjach, wdrożeniach, produktach oraz osiągnięciach polskich inżynierów.

2.      Publikacja ciekawostki jest całkowicie darmowa.

3.      Każdy artykuł jest sprawdzany przez Administratora serwisu tylko pod względem unikalności tekstu, a najciekawsze ciekawostki według uznania subiektywnego Administratora umieszczane będą w karuzeli „Polecane innowacje i ciekawostki”.

4.      Zarejestrowany Użytkownik publikując artykuł w serwisie inzynierowiepolscy.pl wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu podanych przez siebie informacji oraz zgodę na udostępnienie artykułu serwisowi inzynierowiepolscy.pl.

5.   Osoba publikująca artykuł oświadcza, że posiada prawa autorskie do tegoż artykułu i ma prawo do jego rozpowszechniania. Oświadczenie to dotyczy również zamieszczonych zdjęć.

6.   Dodając ciekawostkę obowiązkowo należy podać tytuł artykułu, kategorię, autora (np. login, nazwę firmy) oraz merytoryczną treść. Mile widziane są zdjęcia. Można umieścić jeden aktywny link do strony WWW podanej przez autora.

7.   Administrator prosi o unikalne treści artykułów.

8.      Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia ciekawostki bez podania przyczyny.

9.      Zabronione jest zamieszczanie artykułów skopiowanych z innych stron lub serwisów WWW, a także zawierających:

 • reklamę innych witryn WWW publikujących artykuły o tej samej tematyce,
 • nieaktualne dane,
 • liczne błędy gramatyczne, stylistyczne i ortograficzne,
 • wulgaryzmy, treści pornograficzne, a także propagującą przemoc a także naruszające dobre imię osób trzecich oraz elementy szkodliwe dla serwisu inzynierowiepolscy.pl.

10. Zabronione jest również kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie opublikowanych artykułów. Portal inzynierowiepolscy.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

11. Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za merytoryczną zawartość artykułów i za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych w artykułach. Za treść i merytoryczną zawartość ciekawostki odpowiada tylko i wyłącznie jej autor.

12. Inzynierowiepolscy.pl nie jest tytułem prasowym zgodnie z definicją ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo Prasowe.

§6. Kalendarium

1.      Dział „Kalendarium” portalu inzynierowiepolscy.pl służy do zamieszczania informacji o ciekawych wydarzeniach, rocznicach, imprezach, które mają nastąpić w Polsce lub za granicą związanych z tematyką serwisu.

2.      Wydarzenie umieszczać mogą jedynie zarejestrowani Użytkownicy poprzez ikonę „Dodaj wydarzenie” lub każda osoba spełniająca §6 pkt. 6 przesyłając gotowy materiał na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.      Publikacja wydarzenia w kalendarium jest całkowicie darmowa.

4.      Administrator serwisu inzynierowiepolscy.pl zastrzega sobie prawo do moderacji podanych treści wydarzeń łącznie z prawem do nie zamieszczenia wpisu bez podania przyczyny.

5.      Użytkownik dodając wpis do kalendarium w serwisie inzynierowiepolscy.pl wyraża zgodę na zamieszczenie w portalu podanych przez siebie informacji.

6.      Osoba dodająca wydarzenie do kalendarium oświadcza, że posiada prawa do zamieszczenia i rozpowszechniania podanych przez siebie informacji.

7.      Zabronione jest zamieszczanie w wydarzeniach w kalendarium: reklamy innych witryn WWW niż organizatora wydarzenia, nieaktualnych danych, wymyślonych wydarzeń, odwołanych imprez, a także treści naruszających dobre imię osób trzecich oraz elementów szkodliwych dla serwisu inzynierowiepolscy.pl.

8.      Zabronione jest również kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie opublikowanych informacji bez zgody ich autorów oraz administratora serwisu. Portal inzynierowiepolscy.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

9.      Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za treści umieszczonych informacji w dziale „Kalendarium” i za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych w publikowanych informacjach. Za treść i merytoryczną zawartość wydarzenia odpowiada tylko i wyłącznie osoba dodająca dane wydarzenia.

§7. Komunikator

1.   Komunikator w serwisie inzynierowiepolscy.pl służy do bezpośredniej komunikacji między zarejestrowanymi Użytkownikami oraz między zarejestrowanym Użytkownikiem a administratorem portalu.

2.   Dostęp do komunikatora ma tylko osoba zalogowana.

3.   Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za treści umieszczone w komunikatorze i za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych informacji.

4.   Administrator serwisu w żaden sposób nie redaguje wypowiedzi w komunikatorze, ale zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Komunikatora. Administrator nie ma wglądu do treści przekazywanych pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami.

5.   Zabronione jest zamieszczanie treści zawierających:

 • reklamę w szczególności reklamę innych witryn WWW lub treści o charakterze marketingowym,
 • wulgaryzmy, treści pornograficzne, obraźliwe, niemoralne, 
 • propagującą przemoc a także naruszające dobre imię osób trzecich oraz elementy szkodliwe dla serwisu inzynierowiepolscy.pl.
 • zniechęcające innych Użytkowników do korzystania z portalu inzynierowiepolscy.pl.

6.   Administrator zastrzega sobie możliwość wyłączenia komunikatora w dowolnym momencie bez podania przyczyna.

7.   Treści z Komunikatora nie są publikowane.  

§8. Reklama

1.   Reklama w serwisie inzynierowiepolscy.pl jest usługą płatną i następuje po złożeniu zamówienia i przesłaniu go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wysokość opłat naliczana jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu jego publikacji lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami. Rodzaje reklam wraz z cennikiem podany jest w zakładce „Reklama”.

2.   Administrator serwisu w żaden sposób nie odpowiada za treści umieszczonych reklam i za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych danych w publikowanych reklamach.

3.   Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oraz wstrzymania emisji reklamy bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi lub mogą naruszyć prawa osób trzecich.

4.   Przesłanie materiałów przez Użytkownika w celu emisji reklamy jest traktowane przez Administratora portalu inzynierowiepolscy.pl jako oświadczenie o posiadanych prawach autorskich przez Użytkownika do tych materiałów.

§9. Płatności

1.   Wszystkie płatności dokonywane są zgodnie z cennikiem reklam oraz cenami podanymi w katalogu inżynierów i firm obowiązującymi w dniu ich publikacji.

2.   Opłata za reklamę zamieszczoną w serwisie inzynierowiepolscy.pl następuje na podstawie faktury pro forma przesyłanej drogą elektroniczną i wystawionej po złożeniu zamówienia w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Warunkiem wystawienia faktury VAT oraz realizacji każdego zamówienia jest wpłata należności bezpośrednio na konto administratora serwisu.

3.   Opłaty za wyszczególnione nieobowiązkowe elementy płatne w katalogu inżynierów i firm są pobierane za każdy 1 rok z góry, zgodnie z cenami obowiązującym w dniu dodania wpisu do katalogu lub w dniu jego przedłużenia na kolejny okres.  Uiszczona opłata przez Użytkownika za wybrane elementy płatne w żadnym wypadku nie jest zwracana.

4.   W dniu dodania wpisu dokatalogu inżynierów i firm z elementami płatnymi Użytkownik otrzymujeinformację o wysokości opłaty za dokonanie wpisu.W wypadku, gdy wpłata nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni, wpis zostanie ograniczony do wpisu bez elementów płatnych. Po opłaceniu wpisu zostaje on na powrót rozszerzony o wybrane opcje płatne.

5.   Płatności za opcje płatne we wpisach do katalogu inżynierów i firm należy dokonywać poprzez bezpośrednie wpłaty na konto administratora serwisu lub poprzez system paypal.

6.   Po upływie okresu 1 roku Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną informacje o przedłużeniu ważności opcji płatnych wpisu w katalogu inżynierów i firm oraz dokonaniu płatności na kolejny okres.W razie nieopłacenia wybranych elementów płatnych na kolejny rok w ciągu 14 dni, wpis zostaje ograniczony do wpisu bez opcji płatnych.

7.   Po zaksięgowaniu wpłaty, Użytkownik na życzenie otrzyma drogą listowną fakturę VAT potwierdzającą dokonaną wpłatę. Przy fakturze poniżej 25,00 zł kosztami przesyłki obarczony jest Użytkownik.

§10. Polityka Prywatności

1.      Polityka prywatności przedstawiona jest w załączniku do regulaminu w zakładce „Polityka prywatności”

§11. Prawa autorskie

1.      Użytkownik dodający jakąkolwiek treść do serwisu inzynierowiepolscy.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczonej treści i ma prawo do jej rozpowszechniania. Oświadczenie to dotyczy również zamieszczonych zdjęć.

2.      Zawartość serwisu inzynierowiepolscy.pl jest chroniona prawami autorskimi, nie może być kopiowana ani wykorzystywana bez wiedzy i zgody administratora serwisu.

3.      Prawa autorskie zamieszczanych wiadomości i artykułów oraz wszelakich informacji należą do ich autorów.

4.      Znaki towarowe, herby, loga należą do ich właścicieli.

5.      Użytkownicy serwisu inzynierowiepolscy.pl mogą korzystać z zawartości serwisu tylko w celach informacyjnych oraz w celu kontaktu lub dokonania transakcji handlowej z firmami i osobami podanymi w ogólnodostępnych wpisach. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji,  w innych celach, w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie lub przetwarzanie bez zgody właścicieli tych informacji jest zabronione. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

§12. Nota prawna

1.      Korzystanie z treści udostępnionych w portalu odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.

2.      Administrator portalu dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

3.      Redakcja portalu nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu, a co za tym idzie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

§13. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

1.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu, wynikłe z przyczyn niezależnych od administratora takich jak: awarie systemów komputerowych, przerwy pracy serwera, przerwy w dostawie prądu, zmiany prawa, strajki, działania protestacyjne, pożary, eksplozje, powodzie, awarie satelity, czy innej siły wyższej.

2.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z portalu.

3.   Ewentualne reklamacje dotyczące świadczonych usług powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Czas odpowiedzi na reklamacje przez administratora serwisu wynosi 14 dni roboczych.

4.   Odpowiedzialność administratora serwisu inzynierowiepolscy.pl za szkody związane z nienależytym funkcjonowaniem serwisu jest ograniczona do szkód powstałych z winy lub zaniedbania administratora. Jeżeli szkoda wynikła z winy nieumyślnej lub zaniedbania administratora, jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości całkowitej opłaty wniesionej za realizację zleconej usługi.

5.   Rejestrując się w serwisie inzynierowiepolscy.pl Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 883, z póź. zm.).

6.   Zabrania się:

 • korzystania z serwisu inzynierowiepolscy.pl w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
 • wykorzystywania serwisu inzynierowieploscy.pl do celów związanych z pozyskiwaniem danych osobowych, gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem ich osobom trzecim.

7.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

8.   Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie inzynierowiepolscy.pl.

9.   Zbiór danych osobowych zamieszczonych w serwisie inzynierowiepolscy.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

10. Administratorem i właścicielem serwisu inzynierowiepolscy.pl jest – „Allora” Jarosław Franek, osiedle Bolesława Śmiałego 14/51, 60-682 Poznań, NIP 9720784589

11. Niniejszy Regulamin w całości obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie inzynierowiepolscy.pl tj. od 03.03.2014 r.

12. Załączniki:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Kalendarium

październik 2017
NPWŚCPtS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234